top of page

RÄTTSSKYDD

I de flesta tvister kan du använda det rättsskydd som ingår i din hemförsäkring för att betala rättegångskostnaderna.

Vid tvist om bland annat vårdnad om barn tillämpas ofta en karenstid, d.v.s viss tid måste ha passerat från separationen innan man kan använda rättsskyddet, ofta 6-12 månader beroende på Försäkringsbolagets policy. I vissa fall kan man då få rättshjälp istället.

Huvudregeln är att den part som förlorar rättegången ska betala samtliga rättegångskostnader. I bland annat vårdnadstvister står parterna som huvudregel sina egna kostnader.

Enligt försäkringsvillkoren betalar man en självrisk på mellan 20 och 25 %, upp till ett visst maxbelopp.

För det fall parterna kommer överens, d.v.s. når en förlikning, brukar man komma överens om att vardera part ska stå för sina egna rättegångskostnader.

I merparten av våra ärenden tillämpar vi den av Domstolsverket beslutade timkostnadsnormen, som för närvarande år 2019 uppgår till 1 380 kr/tim (exkl mervärdesskatt). Utöver det tillkommer i regel utgifter för tidsspillan (f.n. 1 245 kr exkl mervärdesskatt) och utlägg.

Vi kontaktar ditt försäkringsbolag och ansöker om att få använda rättsskyddet i tvisten.

RÄTTSHJÄLP

 

Omfattas din tvist inte av rättsskydd, eller har du inte haft möjlighet att teckna en hemförsäkring, kan man i vissa fall - om man tjänar mindre än 260 000 kr/år - få rättshjälp från staten. Man betalar då en självrisk utifrån den inkomst man har.

Det ekonomiska underlaget beräknas på grundval av de faktiska inkomsterna vid den tidpunkt då rättshjälp begärs samt inkomsterna under tiden närmast före och de sannolika inkomsterna under tiden närmast efter framställningen om rättshjälp, i praktiken de faktiska inkomsterna under sex månader före och de beräknade inkomsterna under sex månader efter begäran om rättshjälp.

Om inkomsterna varierar kan den sjukpenninggrundande inkomsten som fastställs enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken tjäna som ledning. Som inkomst räknas, utöver inkomst av tjänst, även mer kontinuerligt utgående bistånd enligt socialtjänstlagen och studiebidrag enligt studiestödslagen.

Timkostnaden när rättshjälp har beviljats är för närvarande 1 380 kr/tim (exkl. mervärdesskatt).

Självrisken bestäms till mellan 2 och 40 % av kostnaden för det egna ombudet.

 

Rättshjälpen ersätter inte motpartens rättegångskostnader för det fall man förlorar målet.

 

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få ytterligare information om vilka regler som gäller. Du kan även läsa mer på Rättsskyddsmyndighetens webbplats: http:// www.rattshjalpsmyndigheten.se

bottom of page