top of page

INTEGRITETSPOLICY (GDPR)

1. Inledning


1.1 EU-förordningen (2016/679) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (Dataskyddsförordningen eller GDPR - General Data Protection Regulation) har som huvudsyfte att stärka enskildas skydd av personuppgifter.

1.2 Alanís Advokatbyrå AB (nedan kallad ”Advokatbyrån” eller ”vi”) värnar om rätten till personlig integritet vid behandling av fysiska personers personuppgifter och följer därvid nämnd förordning samt övriga regler och rekommendationer vid behandling av personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig


Alanís Advokatbyrå AB, (organisationsnummer 559220-3839) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller inför eventuellt åtagande av eller under klientuppdrag samt i övrigt i vår verksamhet.

3. Insamling av personuppgifter

3.1 Inför prövning om huruvida vi kan åta oss ett klientuppdrag är vi skyldiga att begära in personuppgifter avseende personer ärendet rör för att säkerställa att det inte föreligger någon jävssituation som medför att vi inte kan åta oss uppdraget.

3.2 Vi är även i vissa fall skyldiga att göra vissa bakgrunds- kontroller av de uppgifter ni lämnar oss för att verifiera information via externa källor.

3.3 Du är inte tvingad att lämna oss personuppgifter, men utan sådana kan vi av den anledningen inte åta oss uppdraget eftersom vi då inte kan utföra de kontroller som angetts ovan.

3.4 Vid antaget uppdrag kan vi komma att få del av eller komma att begära in ytterligare personuppgifter avseende den som anlitat oss, övriga parter i ärendet eller avseende vittnen, tolkar samt övriga som är involverade i ärendet.

3.5 Vi samlar även in personuppgifter avseende leverantörer och övriga externa parter som vi har samröre med i verksamheten.

4. Behandling av personuppgifter

4.1 Vi behandlar personuppgifter vid jävs- och bakgrunds- kontroll, vid handläggning av och vid kontakt med klienter, motparter, ombud samt vid kontakter med myndigheter i pågående ärenden, med leverantörer och övriga externa parter som vi har samröre med i verksamheten samt vid fakturering och bokföring.

4.2 Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden vid bedömning av huruvida vi kan åta oss ett uppdrag, under pågående ärende och för att fullfölja avtal och rättsliga förpliktelser.

4.3 Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, avtal samt uppgifter av allmänt intresse.

4.4 För att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt har vi ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifter i pågående uppdrag varför sådan behandling sker med stöd av en intresseavvägning.

5. Överföring av personuppgifter

5.1 Enligt Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller särskild tystnadsplikt i advokatverksamhet. Utlämning av klients personuppgift får endast ske vid klientens samtycke, då det föreligger en laglig skyldighet att lämna sådan uppgift samt då i den mån det är befogat vid tvist med klient om uppdraget eller betalning.

5.2 Personuppgifter vid pågående uppdrag kan komma att lämnas ut efter medgivande från klienten, om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter i ett pågående ärende, om det följer av lag eller beslut av myndighet eller domstol. Vidare kan uppgifterna komma att lämnas ut till aktörer i pågående ärende om det är nödvändigt för att utföra uppdraget.

6. Lagring av personuppgifter

6.1 Vi sparar personuppgifter enligt vad som följer av lag och Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed, där de sistnämnda reglerna förbinder oss att spara uppgifterna tio år från dagen då uppdraget slutfördes eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

6.2 Kontaktuppgifter sparas under den tid det är nödvändigt för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig eller det företag eller den organisation som du representerar.

7. Rättigheter

7.1 Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av dina personuppgifter.

7.2 Du kan begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga.

7.3 I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas.

7.4 Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i Sverige, som är Datainspektionen. För kontaktuppgifter se www.datainspektionen.se. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

8. Kontaktuppgifter


Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om dina rättigheter kan du kontakta oss på via e-post på advokat@alanis.se eller via adressen Alanís Advokatbyrå AB, Kungsportsavenyn 18, 411 36 Göteborg.

bottom of page