top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

Nedan finner du advokatbyråns allmänna villkor. 

Allmänna villkor för Alanís Advokatbyrå AB, version 2019:1

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Alanís Advokatbyrå AB (nedan kallad ”Advokatbyrån” eller ”vi”) tillhandahåller sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för uppdraget. 


1.2 När ni anlitar Advokatbyrån anses ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande. 


1.3 Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.alanis.se

2. Personuppgifter, identifiering och intressekonflikt

2.1 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Därför kan vi komma att be er att förse oss med identitetshandlingar. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtar i samband med nämnda kontroller är vi skyldiga att behålla.


2.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen samt förhindrade att underrätta er om att sådana misstankar föreligger eller om att anmälan har eller kan komma att göras. Om misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism föreligger är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.


2.3 Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som inhämtas vid uppdragsförfrågningar och under uppdrag. Hur vi behandlar uppgifterna framgår av vår integritetspolicy som finns på www.alanis.se


2.4 Innan ett uppdrag påbörjas kontrollerar vi om det föreligger en intressekonflikt eller annat förhållande som enligt god advokatsed utgör hinder för Advokatbyrån att åta sig uppdraget. Sådana kontroller kommer även att göras under pågående uppdrag om nya omständigheter framkommer.

3. Hantering av personuppgifter och sekretess

3.1 Advokatbyrån är bunden av sekretess i enlighet med bestämmelser i lag och god advokatsed. I vissa fall har byrån en lagstadgad skyldighet att lämna ut sekretessbelagd information. Härutöver tillåter god advokatsed att vi lämnar ut sådan information med ert samtycke eller i samband med en tvist mellan er och oss. Detta innebär att utebliven betalning från er sida kan leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess blir offentlig i samband med inkassoåtgärd såsom ansökan om betalningsföreläggande. Vi förbehåller oss vidare rätten att lämna ut sekretessbelagd information till våra försäkringsgivare i samband med en sådan tvist.


3.2 I de fall vi utför ett uppdrag för fler än en klient har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till oss till de andra klienterna. I vissa fall har vi enligt god advokatsed en skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information.


3.3 I övrigt gäller vad som stadgas i personuppgiftslagen.3.4 När ni anlitar oss anses ni ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter enligt

punkterna 2-3.

4. Uppdragets utförande

4.1 För varje ärende finns en advokat som är ansvarig för ärendet. Denne har handlingsfrihet att utse de jurister som denne bedömer bör hantera uppdraget.


4.2 Vi accepterar uppdraget som ett uppdrag för Advokatbyrån och inte som ett uppdrag för en enskild advokat eller jurist. De anställda vid Advokatbyrån som arbetar i uppdraget utför sina tjänster för er i enlighet med dessa villkor. Dessa personer har inte något personligt ansvar mot er utöver vad som kan följa av tvingande regler.

5. Arvoden och kostnader


5.1 Våra arvoden följer den av Domstolsverket framtagna timtaxan för arbete och tidsspillan för innevarande år om inget annat har avtalats mellan parterna.


5.2 Beroende på uppdragets natur kan vi också avtala om fast pris eller annat arvodesarrangemang.


5.3 På begäran kommer vi, när så är möjligt, i början av ett uppdrag förse er med en uppskattning av vårt slutliga arvode. Vi kan även tillhandahålla er regelbunden information om upparbetade arvoden.


5.4 Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning, eller låta er stå som beställare och betalningsansvarig för exempelvis sakkunnig, eller annan som behöver anlitas i ett uppdrag.

6. Fakturering och betalning

6.1 Inför att ni anlitar oss kommer vi redogöra för sättet för fakturering. 


6.2 Om inget annat avtalats kommer vi begära in förskott som placeras på Advokatbyråns klientmedelskonto innan vi påbörjar uppdraget. Förskottet kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Om förskottet förbrukas kommer vi begäran in ytterligare förskott.


6.3 Huvudregeln är att fakturering sker löpande under arbetets gång. Detta gäller även om ni har beviljats rättsskydd eller rättshjälp, där vi kommer fakturera självrisken respektive rättshjälpsavgiften under arbetets gång.


6.4 I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden, kan vi ställa ut en preliminär faktura ”a conto” för vårt arvode. För de fall vi fakturerar er a conto ska den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats a conto dras av.


6.5 Betalningsvillkoret för våra fakturor är 20 dagar. Vi debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid försenad betalning. 


6.6 För det fall ni, trots påminnelse, inte betalar förskott eller ersättning som vi har rätt att fordra på grund av uppdraget kan vi komma att avvakta med att utföra uppdraget, eller avsluta vårt arbete för er.

7. Rättsskydd och rättshjälp

7.1 I vissa ärenden kan viss del av ersättning för ombudskostnader täckas av rättsskyddsförsäkring eller om sådan inte finns, av rättshjälp. Vi kommer informera er om förutsättningarna för att använda dessa samt på er begäran medverka till att er rättsskyddsförsäkring kan tas i anspråk, eller ansöka om rättshjälp. 


7.2 För det fall ni beviljats rättsskydd och försäkringsbolaget inte ersätter Advokatbyrån för vissa åtgärder eller utlägg kommer vi att fakturera er för dessa. 


7.3 En förutsättning för att beviljas allmän rättshjälp är att Advokatbyrån lämnar minst en rådgivningstimme. Denna tid får klienten som regel bekosta själv såvida inte domstolen beslutar om nedsättning av rådgivningsavgiften.

7.4 Allmän rättshjälp täcker aldrig ersättningsskyldighet för motpartens kostnader. (Villkoren fortsättning på nästa sida)

Allmänna villkor för Alanís Advokatbyrå AB, version 2019:1

8. Kommunikation

Om ni inte har lämnat oss andra instruktioner kommer vi kommunicera med er via e-post även om detta innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation. Särskilt känsliga uppgifter kan komma att endast skickas via post.

9. Immateriella rättigheter

Advokatbyrån äger upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som ett uppdrag genererat. Om inte annat specifikt skriftligen har avtalats får inte något dokument som genererats av oss ges allmän spridning. Ni har rätt att använda resultatet enbart för de ändamål för vilket det tillhandahållits.

10. Uppdragets upphörande

10.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. 


10.2 Tillämplig lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller skyldighet att avböja eller frånträda ett uppdrag. Under alla förutsättningar upphör uppdraget när det fullgjorts. 


10.3 Oavsett av vilket skäl ett uppdrag avslutas eller avbryts måste ni erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.

11. Arkivering

11.1 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att hos oss i pappersform, arkivera i huvudsak alla handlingar som ansamlats eller genererats i uppdraget. Detta gäller dock inte dubbletter, tryckta handlingar och liknande material som utan större svårigheter kan tas fram från annat håll. Handlingarna kommer att arkiveras under en för uppdraget skälig period, dock aldrig kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed. 


11.2 Vi kan inte förvara era originalhandlingar, men kan komma att behålla en kopia av originalhandlingar i vår akt.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Vår rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter och instruktioner som ni har presenterat för oss. Vi har rätt att förutsätta att dessa omständigheter är fullständiga och korrekta. Ni kan därför inte använda eller förlita er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket vi lämnade rådgivningen. Våra råd är baserade på omständigheter, fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges och vi förbinder oss inte att uppdatera råden med hänsyn till efterkommande förändringar. Om parterna inte har avtalat om annat omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser. 


12.2 Advokatbyråns rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar alltså inte lagen i någon annan jurisdiktion. Om vi uttalar oss om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av vår allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning som ni har rätt att förlita er på. Advokatbyrån biträder er emellertid gärna med att hämta in nödvändig rådgivning från jurister i sådana jurisdiktioner.

12.3 Vårt ansvar för skada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida är begränsat till en miljon svenska kronor.


12.4 Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat, eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse, där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta. 


12.5 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat, eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. 


12.6 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunnat räkna med.

12.7 Advokatbyrån ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av er användning av dokument, eller annan rådgivning från Advokatbyrån.


12.8 Om Advokatbyrån avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med er på grund av omständighet som beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall Advokatbyrån inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till. 


12.9 Ovan angivna ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet. 


12.10 Advokatverksamheten omfattas av Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring och har ett för sin verksamhet anpassat försäkringsskydd.

13. Förfarande vid klagomål och krav

13.1 Om Ni av något skäl är missnöjd med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi er att meddela ärendeansvarig advokat detta skriftligen så snart som möjligt.


13.2 Krav ska, för att vara giltigt, framställas senast 365 dagar efter det senare av dagen för vår sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och eller dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller borde ha blivit kända för er. 


13.3 Om det inte är möjligt att nå en samförståndslösning har ni som konsument möjlighet att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, läs mer på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. 


13.4 Om ert krav mot oss baseras på tredje mans, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi håller er skadeslös. Om ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet. Om ni ersätts av oss för något krav ska ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller till våra försäkringsgivare.

14. Tillämplig lag och jurisdiktion

14.1 Advokatbyrån:s uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. 14.2 Tvist med anledning av dessa villkor ska slutligen avgöras av allmän domstol.

14.3 Advokatbyrån har rätt att väcka talan mot er angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

bottom of page